Helge Robert Midtbø er nytt styremedlem

Innspel til Vestland fylkeskommune – Regional transportplan

I Vestland fylkeskommune arbeider ein no med å lage Regional transportplan for 2022-2033. Vedtak i saka skal gjerast i desember 2021. Kystvegen Måløy – Florø AS har sendt innspel til arbeidet.

Klar for ny budsjettkamp for Kystvegen

– Det er definitivt kamp om ressursane i Vestland fylkeskommune, slår styreleiar Reidar Sandal i Kystvegen Måløy-Florø fast. På vegner av selskapet ber styreleiaren no om nytt tilskot frå eigarkommunane som utgjer majoriteten i selskapet , 106.667 kroner frå Bremanger og 214.333 kroner frå Kinn. Sunnfjord kommune er også ein av aksjonærane. Sjå saka i […]

Fylkestinget svikta

Eit folkekrav at kystvegbygginga må starte no

Endringar i styret

På generalforsamlinga 4. mai 2020 blei det valt nytt styre i selskapet. Anne Kristin Førde, ordførar i Bremanger kommune, blir nytt styremedlem. Dei tidlegare ordførarane Kristin Maurstad, Audun Åge Røys og Håkon Myrvang går ut av styret. Styret blir redusert frå ni til sju medlemmer. Det nye styret får slik samansetting: Reidar Sandal, styreleiar Anne […]

Ei mindre løyving

Vestland fylkesting har for 2020 vedteke ei mindre løyving (3,1 mill. kr) til ny fv. 614 Svelgen – Indrehus. Midlane skal brukast til å utarbeide reguleringsplan for prosjektet. Det er eit steg i rett retning, seier Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS. I investeringsbudsjettet har fylkestinget ført opp følgande midlar til parsellen […]

Kart med trasé Svelgen-Indrehus.

Startløyving til kystvegen?

Prosjektrådmannen i Vestland fylkeskommune foreslår no at det skal bli gitt startløyving til fv. 614 Svelgen – Indrehus i budsjettet for 2020. Han går òg inn for løyving i påfølgande år til prosjektet er fullført. For nokre månader sidan la den same rådmannen fram ei negativ innstilling. Vi har no grunn til ein viss optimisme, seier Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS. Han minner om at det til slutt er dei nyvalde fylkespolitikarane som bestemmer.

Politikarane må gi klarsignal for kystvegen

Å få bygt ein ny kystveg frå Måløy, via Svelgen til Florø er svært viktig for å skape ny aktivitet og optimisme i kystområda.

Fornya tillit

Styret fekk fornya tillit på generalforsamlinga i Svelgen 6. mai 2019. Det er samansett som følger: Reidar Sandal (styreleiar), Kristin Maurstad, Audun Røys, Ola Teigen, Håkon Myrvang, Olve Grotle, Jorunn Frøyen, Hans-Petter Selstad og Stein Kvalsund.

Nytt steg framover

Styret har hatt nytt møte og drøfta opplegget framover for Kystvegen Måløy – Florø AS. Arbeidet med å planlegge bygginga av parsellen Svelgen – Indrehus går etter planen. Det er Statens vegvesen som har fått den oppgåva. Planlegginga skal vere ferdig neste år, har fylkestinget bestemt. Anleggsarbeidet må komme i gang så snart Statens vegvesen […]

Reidar Sandal

Styret held fram

Foto av styret i Kystvegen Måløy – Florø AS 29. januar 2018.

Oppsummering frå styremøte 29. januar 2018

Selskapet hadde styremøte i Måløy 29. januar 2018. Det var ein grundig gjennomgang av behandlinga av kystvegsaka i fylkestinget i desember. Fire hovudspørsmål for oss blei behandla der. Tre av dei fekk eit utfall i samsvar med selskapet sitt syn, bygging av parsellen Svelgen – Indrehus, bru over Nordfjorden med tilførslevegar og rekkefølge ved utbygginga. […]

Bilete av fylketinget i Sogn og Fjordane.

– Viktig steg framover

– Kystvegen Måløy – Florø AS har arbeidd svært aktivt for å få fylkestinget til å slutte seg til synspunkta til selskapet i samband med behandlinga av regional transportplan for dei kommande fire åra. Det har vore gjort eit omfattande arbeid for å informere og påverke fylkestingsmedlemmer, tillitsvalde i ulike parti, opinionsdannarar og organisasjons- og […]

Fpto av Florø-

Oppsummering av styremøte 6. november 2017

Kystvegen Måløy – Florø AS hadde styremøte 6. november i Florø. Vi arbeider systematisk for å få tilslutning til synet vårt om ny veg frå Måløy, via Svelgen til Florø. Det er dialog med alle grupperingane i fylkestinget. Akkurat no er det særleg viktig med tanke på behandlinga av ny regional transportplan for Sogn og […]

Grov vurdering av brukryssing Otteren-Bryggja

Notat – Brukryssing Ytre Nordfjord Bru Otteren-Bryggja, grov vurdering Den mest naturlige krysningen i dette området er i den linja hvor kraftlinja går i dag. Brualternativet er da en tradisjonell hengebru med spennlengde ca. 1600m. Det er ingen muligheter for fundamentering i sjøen. Dette er betydelig lenger enn spennlengden på 860m som lå til grunn […]