Ei mindre løyving

Vestland fylkesting har for 2020 vedteke ei mindre løyving (3,1 mill. kr) til ny fv. 614 Svelgen – Indrehus. Midlane skal brukast til å utarbeide reguleringsplan for prosjektet. Det er eit steg i rett retning, seier Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS.

I investeringsbudsjettet har fylkestinget ført opp følgande midlar til parsellen dei neste åra:

  • 2021: 157,3 mill. kr
  • 2022: 275,8 mill. kr
  • 2023: 275,8 mill. kr

Ny runde

I fylkestinget er det ei forståing at ein skal drøfte investeringsbudsjettet grundigare til våren., Det er uttalt at investeringsnivået i den nye fylkeskommunen samla sett er svært høgt og at nye vurderingar må gjerast snart.

Det er derfor grunn til å rekne med at det kan bli hard dragkamp om investeringsmidlane frå 2021 til 2023. Innsatsen må derfor vere sterk for å sikre at anleggsarbeidet på ny fv. 614 Svelgen – Indrehus kjem i gang i 2021 og blir drive kontinuerleg til det er fullført. Vi er sterkt motiverte til framleis å påverke fylkespolitikarane til å løyve nødvendige midlar til anlegget, uttaler Reidar Sandal.