Foto av styret i Kystvegen Måløy – Florø AS 29. januar 2018.

Oppsummering frå styremøte 29. januar 2018

Selskapet hadde styremøte i Måløy 29. januar 2018.

Det var ein grundig gjennomgang av behandlinga av kystvegsaka i fylkestinget i desember. Fire hovudspørsmål for oss blei behandla der. Tre av dei fekk eit utfall i samsvar med selskapet sitt syn, bygging av parsellen Svelgen – Indrehus, bru over Nordfjorden med tilførslevegar og rekkefølge ved utbygginga.

Det er god grunn til å glede seg over utfallet. Arbeidet blir no følgt opp.

Styret fastsette arbeidsplan og budsjett for inneverande år.

Generalforsamling skal haldast 16. april.

(Foto: Styret på styremøtet i Kystvegen Måløy – Florø AS 29. januar 2018.)