Grov vurdering av brukryssing Otteren-Bryggja

Notat – Brukryssing Ytre Nordfjord Bru Otteren-Bryggja, grov vurdering

Den mest naturlige krysningen i dette området er i den linja hvor kraftlinja går i dag.

Brualternativet er da en tradisjonell hengebru med spennlengde ca. 1600m. Det er ingen muligheter for fundamentering i sjøen. Dette er betydelig lenger enn spennlengden på 860m som lå til grunn for alternativet mellom Tongane og Biskjelneset og vil derfor bli en mye dyrere løsning.

En hengebrulengde på 1600 meter er også i grenseland for hvor langt en kan gå med èn tradisjonell stålkasse, og det er ofte vurdert at ved ca. 1500 meter må en over i to parallelle stålkasser for å oppnå aerodynamisk stabilitet.

Ved en grov kostnadsestimering vil vi anslå en pris som ligger på mellom 2 og 2.5 ganger det vi oppga for krysningen Tongane og Biskjelneset. Dvs en entreprisekostnad uten mva mellom 2.4 og 3 milliarder kr. Med to parallelle kasser blir det et hopp opp. Til sammenligning har Hardangerbrua med et spenn på 1310m en entreprisekostnad på ca 1.5 milliarder kr.

Oslo 18.06.2014
Stein Fergestad
Prosjektleder Aas-Jakobsen as