Nytt steg framover

Styret har hatt nytt møte og drøfta opplegget framover for Kystvegen Måløy – Florø AS.

Arbeidet med å planlegge bygginga av parsellen Svelgen – Indrehus går etter planen. Det er Statens vegvesen som har fått den oppgåva. Planlegginga skal vere ferdig neste år, har fylkestinget bestemt. Anleggsarbeidet må komme i gang så snart Statens vegvesen har avslutta sitt arbeid.

Vi er no i gang med å førebu neste steg i utbygginga. Det gjeld opparbeiding av tilførslevegar frå Hamnen til Tongane og frå Biskjelneset til Almenningsfjellet og kryssing av Nordfjord med bru. Arbeidet er omfattande og gjeld særleg planlegging, utgreiing og finansiering. Vi skal gjere vårt arbeid grundig slik at kommunar, fylkeskommune og stat kan ta raske avgjerder når den tid kjem.

19.9.2018