Politikarane må gi klarsignal for kystvegen

Reidar Sandal, styreleiar for Kystvegen Måløy – Florø AS

Å få bygt ein ny kystveg frå Måløy, via Svelgen til Florø er svært viktig for å skape ny aktivitet og optimisme i kystområda. Det nye fylkestinget må straks følge opp lovnaden som er gitt, og gi startløyving til å bygge parsellen Svelgen – Indrehus. Det er første etappe på den store utbygginga. Du kan utfordre politikarane når du møter dei.

Vekst på kysten

Når den nye kystvegen er bygd, får vi eit nytt, stort og viktig bu- og arbeidsområde på kysten av Sogn og Fjordane. Reisetida mellom Måløy og Florø blir meir enn halvert, og det vil gi ein sterk stimulans til utviklinga av næringslivet i fleire av kystkommunane. Arbeidstakarar får kortare reisetid til og frå jobb, og arbeidsmarknaden deira blir sterkt utvida.

Forsking viser at betre kommunikasjonar har svært mykje å seie for vekstkrafta i ulike lokalsamfunn. Det blir lagt stor vekt på samfersla når folk skal busette seg i eit område, og når næringslivet skal etablere seg eller utvide aktiviteten sin. Vegstandarden som no finst mellom Måløy og Florø, er altfor dårleg. Vi treng ei løysing som stettar moderne krav til vegstandard og som gir tilfredsstillande sikkerheit langs vegen.

Folkekrav

Kravet om ein kystveg frå Måløy, via Svelgen til Florø er svært godt grunngitt. Det må no vere eit folkekrav at utbygginga kjem i gang straks. Statens vegvesen er i sluttfasen med sitt planleggingsarbeid. Alt ligg til rette for å starte utbygginga.

Næringslivet i kystområda har gitt klar melding: Vegen må byggast straks. Den same bodskapen kjem frå dei folkevalde i kommunane. På tvers av politiske skillelinjer er kravet eintydig: Kystvegen må byggast snarast råd. No er det kystområda som står for tur til betre samferdsletilbod.

I kjernområdet for kystvegen bur ca. 25.000 menneske, nesten ein firedel av folketalet i Sogn og Fjordane. I tillegg har vegkravet støtte frå Naustdal kommune og Førde kommune, som har ordføraane sine som styremedlemmer i kystvegselskapet. Få vegkrav kan skilte med så brei tilslutning. Det må vise igjen når fylkespolitikarane skal gjere budsjettvedtak.

Fylkestinget vil ha kystveg

Under fylkestinget i Sogn og Fjordane i desember 2017 blei det gjort politiske vedtak om kystvegen. Eit fleirtal bestemte at første etappe av vegen skal byggast mellom Svelgen og Indrehus. Det blei gjort vedtak om at startløyving skal bli gitt for 2020. Neste etappe i utbygginga kjem seinare. Den gjeld kryssing av Nordfjord frå Tongane til Biskjelneset og bygging av tilførslevegar.

Det har dessverre vore fleire omkampar om saka. I 2018 gjorde fylkesrådmannen og eit stort mindretal i fylkeskommunale organ fleire forsøk på å utsette vedtaket om utbygging som fylkestinget hadde gjort. Heldigvis fekk vi til slutt fleirtal for å halde fast ved fylkestingsvedtaket frå desember 2017. Men vi må hugse på at motkreftene framleis er i aktivitet.

Kva gjer Vestland fylkeskommune?

Det var eit stort vonbrot at prosjektrådmannen i Vestland fylkeskommune rett før sommarferien bad om tilslutning til å utsette , eventuelt fjerne bygginga av fv. 614 Svelgen – Indrehus frå investeringsplanen for 2020. Endå ein omkamp.

Eit stort fleirtal i fellesnemnda (dvs. fylkesutvala i Hordalnad og Sogn og Fjordane) gav si tilslutning til prosjektrådmannen sitt syn. Denne haldninga ligg no til grunn for det vidare arbeidet med investeringsbudsjettet for 2020. Det blir endeleg fastsett i det nye fylkestinget i desember i år.

Heldigvis gjekk eit mindretal i fellesnemnda inn for å halde fast ved vedtak frå 2017 og gi startløyving til parsellen Svelgen – Indrehus. I mindretalet var ein høgrepolitikar og Arbeidarpartiet sine medlemmer av fellesnemnda. Vi må rekne med at saka om startløyving kjem til behandling under budsjettmøtet i desember. Då vil det nye fylkestinget bestemme om anleggsarbeidet startar opp i 2020 eller det blir utsett på ubestemt tid.

Valkampsak

Når du møter kandidatar til kommune- og fylkestingsvalet, må du gjerne utfordre dei. Spør dei kva for haldning dei har til bygging av kystvegen og til spørsmålet om startløyving for fv. 614 Svelgen -Indrehus no i haust. Er dei for eller imot løyving no? Kva vil dei gjere for å påverke sine folk i det nye fylkestinget? Be om forpliktande svar.

Kanskje vil svaret du får, ha noko å seie for kva for val du gjer på valdagen.

Fornya tillit

På generalforsamlinga i Svelgen 6. mai 2019 var 77 prosent av aksjekapitalen representert.

Årsmeldinga og årsrekneskapen for 2018 blei godkjende. Styret fekk fornya tillit. Det er samansett som følger: Reidar Sandal (styreleiar), Kristin Maurstad, Audun Røys, Ola Teigen, Håkon Myrvang, Olve Grotle, Jorunn Frøyen, Hans-Petter Selstad og Stein Kvalsund.

Valet var i samsvar med innstillinga frå valkomiteen, som Anne Kristin Førde var leiar for.

Nytt steg framover

Styret har hatt nytt møte og drøfta opplegget framover for Kystvegen Måløy – Florø AS.

Arbeidet med å planlegge bygginga av parsellen Svelgen – Indrehus går etter planen. Det er Statens vegvesen som har fått den oppgåva. Planlegginga skal vere ferdig neste år, har fylkestinget bestemt. Anleggsarbeidet må komme i gang så snart Statens vegvesen har avslutta sitt arbeid.

Vi er no i gang med å førebu neste steg i utbygginga. Det gjeld opparbeiding av tilførslevegar frå Hamnen til Tongane og frå Biskjelneset til Almenningsfjellet og kryssing av Nordfjord med bru. Arbeidet er omfattande og gjeld særleg planlegging, utgreiing og finansiering. Vi skal gjere vårt arbeid grundig slik at kommunar, fylkeskommune og stat kan ta raske avgjerder når den tid kjem.

19.9.2018

Reidar Sandal

Styret held fram

Foto av styret i Kystvegen Måløy – Florø AS 29. januar 2018.

Oppsummering frå styremøte 29. januar 2018

Selskapet hadde styremøte i Måløy 29. januar 2018.

Det var ein grundig gjennomgang av behandlinga av kystvegsaka i fylkestinget i desember. Fire hovudspørsmål for oss blei behandla der. Tre av dei fekk eit utfall i samsvar med selskapet sitt syn, bygging av parsellen Svelgen – Indrehus, bru over Nordfjorden med tilførslevegar og rekkefølge ved utbygginga.

Det er god grunn til å glede seg over utfallet. Arbeidet blir no følgt opp.

Styret fastsette arbeidsplan og budsjett for inneverande år.

Generalforsamling skal haldast 16. april.

(Foto: Styret på styremøtet i Kystvegen Måløy – Florø AS 29. januar 2018.)

Bilete av fylketinget i Sogn og Fjordane.

– Viktig steg framover

– Kystvegen Måløy – Florø AS har arbeidd svært aktivt for å få fylkestinget til å slutte seg til synspunkta til selskapet i samband med behandlinga av regional transportplan for dei kommande fire åra. Det har vore gjort eit omfattande arbeid for å informere og påverke fylkestingsmedlemmer, tillitsvalde i ulike parti, opinionsdannarar og organisasjons- og bedriftsleiarar, uttaler styreleiar Reidar Sandal.

Utgangspunktet var krevande. Fleirtalet i samferdsleutvalet gjekk mot selskapet sine synspunkt når det gjeld hovudsakene våre. Det same gjorde fleirtalet i fylkesutvalet.

Under behandlinga i fylkestinget 6. desember er statusen som følger:

 • Eit fleirtal i fylkestinget (17 stemmer) går inn for å bygge parsellen Svelgen – Indrehus. Planlegginga skal starte allereie neste år. Det er tenkt brukt 15 mill. kr til prosjektet i 2020. Året etter skal det brukast 150 mill. kr. Fullfinansieringa skal skje i 2022-2024.
  Ei slik satsing er i samsvar med kystvegselskapet sitt opplegg.
 • Eit fleirtal i fylkestinget (21 stemmer) går inn for at det skal byggast bru over Nordfjorden, frå Tongane til Biskjelneset, med tilførslevegar.
  Dette er eitt av hovudkrava frå Kystvegen Måløy – Florø AS og er dermed eit vedtak som vi er svært tilfredse med.
 • Eit anna fleirtal i fylkestinget (18 stemmer) meiner at den sørlege delen av kystvegen skal ende på Grov.
  Dette standpunktet er i strid med kystvegselskapet si haldning. Vi meiner at denne vegparsellen bør byggast over Terøya og ende i Botnastranda, aust for Florø sentrum.
 • Fleirtalet i fylkestinget har i praksis slutta seg til den utbyggingsrekkefølga som kystvegselskapet har gått inn for:
  • Først bygge ny veg mellom Svelgen og Indrehus
  • Deretter bygge bru over Nordfjorden, frå Tongane til Biskjelneset, med tilførslevegar.
  • Dei sørlegare parsellane på kystvegen må byggast deretter.

Statens vegvesen derimot tilrådde å starte utbygginga i den sørlegaste delen, frå Haukå til Myklebustdalen. Fylkesadministrasjonen tilrådde òg det.

Positive avklaringar

– Vi er glade for dei positive avklaringane som fylkestinget har gjort. Det gjer oss i stand til å kunne halde trykket oppe i arbeidet med å få bygt kystvegen. I tre av fire hovudspørsmål fekk vi fleirtal i fylkestinget for det synet som kystvegselskapet har. Det er definitivt positivt, uttaler styreleiar Reidar Sandal. Han er skuffa over at eit fleirtal i fylkestinget har valt Grov som endepunkt for den sørlege delen av kystvegen.

 

(Biletet er frå eit møte i Fylkestinget i Sogn og Fjordane. Foto : Birthe Johanne Finstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune, CC BY-NC-SA 2.0)

Fpto av Florø-

Oppsummering av styremøte 6. november 2017

Kystvegen Måløy – Florø AS hadde styremøte 6. november i Florø.

Vi arbeider systematisk for å få tilslutning til synet vårt om ny veg frå Måløy, via Svelgen til Florø. Det er dialog med alle grupperingane i fylkestinget. Akkurat no er det særleg viktig med tanke på behandlinga av ny regional transportplan for Sogn og Fjordane. Saka skal avklarast på fylkestinget i førstninga av desember.

Styret arbeider for at utbygginga på strekninga skal skje etter følgande rekkefølge:

 1. Ny veg frå Svelgen til Indrehus
 2. Bru frå Tongane til Biskjelneset med tilførslevegar til rv. 15 på Almenningsfjellet og fv. 616 ved Hamnen
 3. Ny veg frå Svelgen til Sørdalen
 4. Ny veg frå Indrehus og Myklebustdalen, via Terøya til Florø

15.11.2017

RS

(Biletet  øvst er av Florø, den eine enden i 45-minuttsregionen, sett frå Brandsøyåsen. Foto: Arild Finne Nybø, CC BY-NC-SA 2.0)

Grov vurdering av brukryssing Otteren-Bryggja

Notat – Brukryssing Ytre Nordfjord Bru Otteren-Bryggja, grov vurdering

Den mest naturlige krysningen i dette området er i den linja hvor kraftlinja går i dag.

Brualternativet er da en tradisjonell hengebru med spennlengde ca. 1600m. Det er ingen muligheter for fundamentering i sjøen. Dette er betydelig lenger enn spennlengden på 860m som lå til grunn for alternativet mellom Tongane og Biskjelneset og vil derfor bli en mye dyrere løsning.

En hengebrulengde på 1600 meter er også i grenseland for hvor langt en kan gå med èn tradisjonell stålkasse, og det er ofte vurdert at ved ca. 1500 meter må en over i to parallelle stålkasser for å oppnå aerodynamisk stabilitet.

Ved en grov kostnadsestimering vil vi anslå en pris som ligger på mellom 2 og 2.5 ganger det vi oppga for krysningen Tongane og Biskjelneset. Dvs en entreprisekostnad uten mva mellom 2.4 og 3 milliarder kr. Med to parallelle kasser blir det et hopp opp. Til sammenligning har Hardangerbrua med et spenn på 1310m en entreprisekostnad på ca 1.5 milliarder kr.

Oslo 18.06.2014
Stein Fergestad
Prosjektleder Aas-Jakobsen as

Trafikk- og finaniseringsanalyse av ny veg Måløy-Florø

Trafikk- og finansieringsanalyse av ny veg mellom Måløy og Florø presenteres torsdag 19. juni.

Sivilingeniør Helge Hopen AS har på oppdrag fra kystvegen Måløy-Florø AS foretatt en trafikk- og finansieringsanalyse av ny veg mellom Måløy og Florø. Konklusjonene fra analysen vil presenteres på kommunestyremøtene i Bremanger og Vågsøy torsdag 19. juni. Pressen er invitert til å delta på kommunestyremøtene i Bremanger rådhus kl. 09.00 eller Vågsøy rådhus kl. 14.00.

Trafikkanalyse Mly-Flor_pres_190614

AP vil finansiere kystvegen med ferjeavløsningsmidler fra Stårheim-Isane

Arbeidarpartiet sitt fylkesårsmøte vedtok følgende uttalelse om 45-minuttsregionen:

«Sogn og Fjordane Arbeidarparti skal halde fram arbeidet med å få realisert kystvegen mellom Måløy og Florø. Dette inkluderer i første omgang Svelgen – Indrehus, deretter kryssing av ytre Nordfjord (Rugsundøy – Vemmelsvik) med bru eller ferje, med tilførselsvegar. Realisering av kystvegen mellom Måløy og Florø er svært viktig for både næringsliv og busetnad i regionen. Vegen er også ein del av kystvegen Ålesund – Bergen, og vil i tillegg til å knyte saman kystbyane Måløy og Florø, gje betre kommunikasjonar til sterke næringsklynger langs kysten, som t.d. Sunnmøre. Samtidig vil innbyggjarane i ytre Nordfjord få kortare reisetid til helsetenester og andre tilbod i Førde. Opninga av Bremanger 2 i mai 2013 kutta reisetida mellom Måløy og Førde/Florø merkbart, og trafikktala har auka markant. For å få ytterlegare redusert reisetida og bli kvitt smale og trafikkfarlege strekningar, må resten av tiltaka fullførast. Bremanger kommune er i sluttfasen i arbeidet med reguleringsplan for strekninga Svelgen – Indrehus. Når det gjeld kryssing av Nordfjorden, med tilførselsvegar, jobbar Bremanger og Vågsøy kommune saman om reguleringsplan. Næringslivet i regionen har engasjert seg sterkt i arbeidet med 45-minuttsregionen, og peikar spesielt på vegen sin funksjon som samanbindingsveg mellom industrien og hamnene. Finansieringa kan bestå av bompengar, fylkeskommunale midlar, og statleg medfinansiering lovd av den nye regjeringa. Dersom ein vel bruløysing over ytre Nordfjord, vil ferjeavløysingsmidlar for sambanda Måløy – Oldeide og Stårheim – Isane kome i tillegg».

Sogn og Fjordane AP

Se kommentarer i media:

Fjordabladet

NRK Sogn og Fjordane