Grov vurdering av brukryssing Otteren-Bryggja

Notat – Brukryssing Ytre Nordfjord Bru Otteren-Bryggja, grov vurdering

Den mest naturlige krysningen i dette området er i den linja hvor kraftlinja går i dag.

Brualternativet er da en tradisjonell hengebru med spennlengde ca. 1600m. Det er ingen muligheter for fundamentering i sjøen. Dette er betydelig lenger enn spennlengden på 860m som lå til grunn for alternativet mellom Tongane og Biskjelneset og vil derfor bli en mye dyrere løsning.

En hengebrulengde på 1600 meter er også i grenseland for hvor langt en kan gå med èn tradisjonell stålkasse, og det er ofte vurdert at ved ca. 1500 meter må en over i to parallelle stålkasser for å oppnå aerodynamisk stabilitet.

Ved en grov kostnadsestimering vil vi anslå en pris som ligger på mellom 2 og 2.5 ganger det vi oppga for krysningen Tongane og Biskjelneset. Dvs en entreprisekostnad uten mva mellom 2.4 og 3 milliarder kr. Med to parallelle kasser blir det et hopp opp. Til sammenligning har Hardangerbrua med et spenn på 1310m en entreprisekostnad på ca 1.5 milliarder kr.

Oslo 18.06.2014
Stein Fergestad
Prosjektleder Aas-Jakobsen as

Trafikk- og finaniseringsanalyse av ny veg Måløy-Florø

Trafikk- og finansieringsanalyse av ny veg mellom Måløy og Florø presenteres torsdag 19. juni.

Sivilingeniør Helge Hopen AS har på oppdrag fra kystvegen Måløy-Florø AS foretatt en trafikk- og finansieringsanalyse av ny veg mellom Måløy og Florø. Konklusjonene fra analysen vil presenteres på kommunestyremøtene i Bremanger og Vågsøy torsdag 19. juni. Pressen er invitert til å delta på kommunestyremøtene i Bremanger rådhus kl. 09.00 eller Vågsøy rådhus kl. 14.00.

Trafikkanalyse Mly-Flor_pres_190614

AP vil finansiere kystvegen med ferjeavløsningsmidler fra Stårheim-Isane

Arbeidarpartiet sitt fylkesårsmøte vedtok følgende uttalelse om 45-minuttsregionen:

«Sogn og Fjordane Arbeidarparti skal halde fram arbeidet med å få realisert kystvegen mellom Måløy og Florø. Dette inkluderer i første omgang Svelgen – Indrehus, deretter kryssing av ytre Nordfjord (Rugsundøy – Vemmelsvik) med bru eller ferje, med tilførselsvegar. Realisering av kystvegen mellom Måløy og Florø er svært viktig for både næringsliv og busetnad i regionen. Vegen er også ein del av kystvegen Ålesund – Bergen, og vil i tillegg til å knyte saman kystbyane Måløy og Florø, gje betre kommunikasjonar til sterke næringsklynger langs kysten, som t.d. Sunnmøre. Samtidig vil innbyggjarane i ytre Nordfjord få kortare reisetid til helsetenester og andre tilbod i Førde. Opninga av Bremanger 2 i mai 2013 kutta reisetida mellom Måløy og Førde/Florø merkbart, og trafikktala har auka markant. For å få ytterlegare redusert reisetida og bli kvitt smale og trafikkfarlege strekningar, må resten av tiltaka fullførast. Bremanger kommune er i sluttfasen i arbeidet med reguleringsplan for strekninga Svelgen – Indrehus. Når det gjeld kryssing av Nordfjorden, med tilførselsvegar, jobbar Bremanger og Vågsøy kommune saman om reguleringsplan. Næringslivet i regionen har engasjert seg sterkt i arbeidet med 45-minuttsregionen, og peikar spesielt på vegen sin funksjon som samanbindingsveg mellom industrien og hamnene. Finansieringa kan bestå av bompengar, fylkeskommunale midlar, og statleg medfinansiering lovd av den nye regjeringa. Dersom ein vel bruløysing over ytre Nordfjord, vil ferjeavløysingsmidlar for sambanda Måløy – Oldeide og Stårheim – Isane kome i tillegg».

Sogn og Fjordane AP

Se kommentarer i media:

Fjordabladet

NRK Sogn og Fjordane

3 alternative broløsninger i ytre Nordfjord


Skråkabelbro med spennvidde på 860m


Skråkabelbro

Styret i Kystvegen Måløy-Florø har fått overlevert skisseprosjektet på bro i ytre Nordfjord fra det rådgivende ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen. Ytre Nordfjord skal krysses med bro mellom Tongane på Rugsundøy i Bremanger kommune til Biskjelneset i Vågsøy kommune i nord. Aas-Jakobsen foreslår tre alternative broløsninger:

1. Hengebro med en spennvidde på 860m

2. Hengebro med en spennvidde på 980m

3. Skråkabelbro med en spennvidde på 860m

Det er ingen vesentlige kostnadsforskjeller mellom de tre alternativene og prisen ligger på ca. 2,4 milliarder kroner inkludert moms. Aas-Jakobsen påpeker for øvrig at der er gode fundamenteringsforhold i sjø og på land, ingen bebyggelse ved landfester, gode montasjeforhold i beskyttet farvann i sjø og kort tilknytning til hovedveg på begge sider av broa.

Styret i Kystvegen Måløy-Florø jobber nå videre med en finansieringsplan for hele kystvegen Måløy-Florø (tunnel Svelgen-Indrehus og bro i ytre Nordfjord) hvor man ser nærmere på brukerfinansiering, ferjeavløsningsmidler og momsrefusjon.

45-minuttsregionen rykker fram i køen

Styreleder i kystvegen Ålesund-Bergen, Bengt Solheim-Olsen, er glad for at Kystvegen er satt opp som viktigste fylkesvegprosjektet etter Olden-Innvik.

Firdaposten 28.11.13

Firdaposten 26.11.13

Firda 26.11.13

Innlegg om 45-minuttsregionen for fylkestinget

Prosjektleder for 45-minuttregionen, Randi Paulsen Humborstad, presenterte prosjektet for fylkestinget på Politikerdagen den 25. november. Regional Transportplan skal vedtas i desember 2013. Styret i kystvegen Måløy-Florø mener at vegtiltakene på strekningen Måløy-Florø må prioriteres på andre plass i handlingsprogrammet til Regional Transportplan, etter Olden – Innvik. Tiltakene omfatter tunnel mellom Svelgen og Indrehus og bro over ytre Nordfjord.

NRK Sogn og Fjordane 26.11.13

45-minuttsregionen vil ha bro i ytre

I en høringsuttalelse til Regional Transportplan krever 45-minuttsregionen tunnel mellom Svelgen og Indrehus og bro i ytre Nordfjord på annen plass etter Olden-Innvik i handlingsprogrammet.

Styret i kystvegen Måløy-Florø vil utrede bro i ytre

Utredning om ferjefri kryssing av ytre Nordfjord

Styret i kystvegen Måløy-Florø har i styremøte 20.08.13 fattet følgende vedtak:

«Styret i Kystvegen Måløy-Florø ønsker å innhente informasjon og utrede kostnader og finansieringsmuligheter ved en ferjefri kryssing av ytre Nordfjord fra Angelshaug til Tongane».

NRK Sogn og Fjordane

Møte med samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane

Kystvegen Måløy-Florø var invitert til å holde innlegg om 45-minuttsregionen for samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane den 19. mars-2013.

Fjordenes Tidende 20.03.13