Kystvegen Måløy – Florø AS ble etablert i juni 2011 med det formål å føre videre arbeidet med å få bygd en kystveg mellom Måløy og Florø, via Svelgen.

Styret i selskapet har følgende sammensetning:
• Reidar Sandal, styreleder
• Kristin Maurstad, styremedlem
• Audun Åge Røys, styremedlem
• Ola Teigen, styremedlem
• Håkon Myrvang, styremedlem
• Olve Grotle, styremedlem
• Jorunn Frøyen, styremedlem
• Hans-Petter Selstad, styremedlem
• Stein Kvalsund, styremedlem

Det har fra ulike hold, både i offentleg og privat sektor, blitt gjort et viktig arbeid de siste årene for å dokumentere behovet for en ny kystveg mellom Måløy og Florø. Man er nå over i en ny fase av arbeidet ved at et eget vegselskap er etablert.
Kystvegen åpner for en visjon om enn sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion på ca. 50.000 menneske i Vanylven, Selje, Vågsøy, Eid, Bremanger, Flora, Naustdal og Førde. Når vegen er bygd, fører det til maksimalt 45 minutts reisetid mellom ulike sentra i regionen. Analyser viser at rask realisering av sambandet er nøkkelen til å oppnå folketalsvekst og å ta ut et stort uutnyttet potensial for næringsutvikling og vekst på kysten av Sogn og Fjordane.

Vegtiltakene på kystvegen Måløy-Florø
Realisering av kystvegen Måløy – Florø krever to konkrete vegtiltak på Fv 614 i Flora, Bremanger og Vågsøy:

1. Svelgen-Grov. Ny tunnel Svelgen-Indrehus som vil bli 4,4 km lang. Innsparingen blir 9,5 km i forhold til å kjøre rundt Kjelkeneset. Det er viktig at kystvegen tar den korteste veien til Indrehus og legges utenom Svelgen sentrum (bak Kruna). I tillegg kommer ny veg på ca. 1000 m på Indrehus, kryss mot Botnane og utbedringer av svinger i nærheten av Haukå. Bremanger kommune er i sluttfasen når det gjelder reguleringsplan for strekningen Svelgen-Indrehus. Til slutt kommer utbedring av veien Svelgen-Sørdalen (utbedring svinger, oppstigning nord for Svelgen). Totalkostnad for disse tiltakene er kostnadsberegnet til 616 millioner kroner.

2. Bro over Nordfjorden inkl. tilførselsveger. Styret i Kystvegen Måløy-Florø AS har besluttet å innhente informasjon og utrede kostnader og finansieringsmuligheter ved en broforbindelse i ytre Nordfjord fra Angelshaug (Biskjelneset) i Vågsøy kommune til Tongane i Bremanger kommune. Bremanger og Vågsøy kommune har et felles prosjekt med reguleringsplan for fjordkryssing i ytre Nordfjord som er estimert ferdig april 2014. Bro over ytre Nordfjord vil kunne avløse to fylkesvegferjer, Måløy-Oldeide og Stårheim-Isane. Grovkalkylen for bro over Nordfjorden med en usikkerhetsfaktor på 30 % ligger på ca. 1,8 milliard kroner, inkludert tilførselsvegene på begge sider blir kostnaden ca. 2, 1 milliard kroner.

45-minuttsregionen har en samlet kostnad på ca. 2, 7 milliard kroner. I trafikk- og finansieringsanalysen «Ny veg Måløy-Florø: Trafikk og finansieringsanalyse» fra sept. 2010 blir det lagt opp til at brukerbetaling kan finansiere ca. 50 % av investeringen. Analysen viser at vi med 45-minuttsregionen vil få en sterk trafikkvekst både i lokal trafikk mellom Svelgen, Måløy og Florø, samt i regional trafikk fra Ytre Nordfjord til Florø og Førde, til tross for bompenger.

45-minuttsregionen går inn for at kystvegen bør gjennomføres som et spleiselag mellom fylke, brukerfinansiering og statlig tilskudd (som er lovet av den nye regjeringen).
Fylkestinget har fattet enstemmige prinsippvedtak (2009, 2011) om at kystvegen skal realiseres, men uten å føre 45-minuttsregionen opp på prioriteringslista over store nye veganlegg.

45-minuttsregionen mener at vegtiltakene på strekningen Måløy-Florø må prioriteres på første plass i handlingsprogrammet i Regional transportplan, etter Olden – Innvik. Tiltakene omfatter tunnel mellom Svelgen og Indrehus og bro over ytre Nordfjord.